Title Image

LA PESCA RECREATIVA EN LA REFORMA PESQUERA COMÚ

LA PESCA RECREATIVA EN LA REFORMA PESQUERA COMÚ

La pesca recreativa per primera vegada reconeguda en la proposta de Política Pesquera Europea i al mateix nivell que les activitats professionals.

 

El dia 18 de Desembre el membres del Comitè de Pesca del Parlament Europeu votaren a favor de l’informe presentat per la Eurodiputada Ulrike Rodust , sobre la regulació bàsica de la Política Pesquera Comú.

La única proposta que afecta la pesca recreativa està inclosa en la esmena de compromís 2 aprovada en el mateix acte.

La pesca recreativa per primera vegada reconeguda en la proposta de Política Pesquera Europea i al mateix nivell que les activitats professionals.

 

El dia 18 de Desembre el membres del Comitè de Pesca del Parlament Europeu votaren a favor de l’informe presentat per la Eurodiputada Ulrike Rodust , sobre la regulació bàsica de la Política Pesquera Comú.

La única proposta que afecta la pesca recreativa està inclosa en la esmena de compromís 2 aprovada en el mateix acte.

La proposta figura a petició de la Pesca Recreativa Responsable i gràcies a la intervenció del Secretario General de Pesca en Carlos Domínguez amb la finalitat d’obtenir el recolzament dels Euro parlamentaris espanyols. Es la única referència a la pesca recreativa en tot el text de la Reforma de la Política Pesquera comú.

Ara cal que el Consell i la Comissió Europea hi estiguin d’acord i no retirin el recolzament en la darrera votació que es produirà el Març de 2013.

TEXT ORIGINAL DE LA ESMENA:

The amendment – Compromise amendment No 2:

  1. 1.      The Common Fisheries Policy shall ensure that fishing and aquaculture activities are environmentally sustainable in the long-term and are managed in a way that is consistent with the objectives of achieving economic, social and employment benefits and contributing to the availability of food supplies and recreational fishing opportunities, as well as allowing for processing industries and land -based activities directly linked to fishing activities, while taking into account the interests of both consumers and producers.

Traducció:

Esmena – esmena transaccional 2:

  1. 1.      La política pesquera comuna garantirà que les activitats de pesca i de l’aqüicultura són ambientalment sostenibles en el llarg termini i es gestionen d’una manera que sigui consistent amb els objectius d’aconseguir beneficis econòmics, socials i d’ocupació i contribuir a la disponibilitat d’aliments i a les  oportunitats de la pesca recreativa, així com permetre a les indústries de processament i les activitats realitzades en terra directament lligades a les activitats pesqueres, tenint en compte els interessos dels consumidors i els productors.

 

Això ens obliga als pescadors recreatius a seguir treballant en la direcció de la responsabilitat i respecte en front als recursos pesquers.

Sense comentaris

Feu un comentari