Title Image

La pesca recreativa de la Tonyina al Parlament de Catalunya

La pesca recreativa de la Tonyina al Parlament de Catalunya

El proper dijous dia 31 de Maig a les 10 del matí, el Parlament de Catalunya votarà una proposta de resolució presentada per Esquerra Republicana a instàncies de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable a traves d’un soci de la nostra entitat.

No cal dir que aquesta resolució donarà una forta empenta a la nostra negociació amb el ministeri amb el tema de la Tonyina.

El proper dijous dia 31 de Maig a les 10 del matí, el Parlament de Catalunya votarà una proposta de resolució presentada per Esquerra Republicana a instàncies de l’Associació Catalana per una Pesca Responsable a traves d’un soci de la nostra entitat.

No cal dir que aquesta resolució donarà una forta empenta a la nostra negociació amb el ministeri amb el tema de la Tonyina.

Publicarem puntualment el resultats de les votacions per a conèixer si algun partit s’oposés a aquesta resolució.

 

http://www.parlament.cat/activitat/bopc/09b193.pdf#page=63

 

Proposta de resolució sobre la pesca recre­ativa responsable

Tram. 250-00740/09

Presentació

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 26557 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2011

 

 

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Carmel Mòdol i Bresolí, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re­publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre­senten la proposta de resolució següent, sobre la pesca recreativa responsable, per tal que sigui substanciada davant la Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacio i Medi Natural.

Exposició de motius

La pesca recreativa es realitza exclusivament amb fina­litats d’oci i competició i consisteix en la captura d’es­pècies submergit o en superfície amb uns determinats aparells de pesca. La modalitat de pesca recreativa ha experimentat en els últims anys un considerable aug­ment, a causa del desenvolupament del sector turístic, que està afavorint la proliferació d’embarcacions dedica­des a la pesca no professional i a la pràctica de la pesca selectiva mitjançant bussejo a pulmó lliure.

És evident que aquest tipus d’activitats, tant per la seva pròpia naturalesa com per la incidència en els recursos pesquers, exigeixen un règim de control específic i unes limitacions específiques, que per descomptat no substi­tueixen, sinó que se sumen a les mesures de conservació i protecció dels recursos establerts amb caràcter general en la regulació sectorial.

Les diferents administracions són les que regulen aques­ta activitat, expedeixen les llicències, prohibeixen la pràctica en certes àrees i regulen l’ús dels arts i aparells.

La institució que recomana com regular aquesta pes­queria es ICCAT, una associació mundial de països que pesquen aquesta espècie. Des de que hi ha el pla de recu­peració de la tonyina la pesca recreativa té una tempora­da concreta per a pescar aquest peix, al mateix moment que es recomana la pesca sense mort de la captura i un exemplar per dia.

Una qüestió d’interpretació de la norma esta portant mes d’un malentès ja que el servei d’inspecció interpreta que ni tant sols permet fer la pesca sense mort fora de la tem­porada establerta.

La pesca recreativa al Mediterrani de l’estat espanyol mou al voltant d’uns 500 Meuros/any, dels que 300 apro­ximadament corresponen a Catalunya.

La Unió Europea estableix una única quota per tot l’Es­tat. L’estat reparteix entre les diferents flotes. La quota de la pesca recreativa es única per a totes les comunitats autònomes però la migració de la tonyina vermella du­rant el seu trajecte cap a aigües càlides provoca que a Catalunya sigui gairebé impossible que les embarcaci­ons recreatives de Catalunya puguin pescar tonyina ver­mella, ja que la quota es consumeix abans de que arribi.

També cal tenir present que la pesca recreativa esdevé un recurs turístic de qualitat i permet donar alternatives econòmiques a la gent del sector de la pesca tradicional

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re­publicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene­ralitat a:

«Fer les gestions necessàries davant del govern de l’Estat per a ampliar la quota de la pesca recreativa i redefinir els criteris establerts per a la pesca de tonyina vermella amb embarcació recreativa, de tal manera que s’establei­xi un repartiment de quotes autonòmiques, enlloc d’una única quota estatal».

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2011

Joan Puigcercós i Boixassa Carmel Mòdol i Bresolí

President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Sense comentaris

Feu un comentari