Title Image

Normatives

Legislació i normatives aplicables

Tot seguit reunim un recull de legislació i normatives aplicables a la pesca marítima recreativa.

DECRET 100/2000, de 6 de març, pel qual s’unifiquen les llicències de pesca recreativa.

La Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d’adaptació a l’euro, va endegar el camí vers la unificació de les llicències de pesca continental i marítima sota una única nova llicència anomenada llicència de pesca recreativa. Aquesta unificació dóna satisfacció a una demanda dels sectors de la pesca recreativa, compartida per la mateixa administració.

Decret 109/1995. Regulacio de la pesca marítima recreativa

Aquesta decret té per objecte la regulació de la pesca marítima recreativa dins l’àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya.

LEY 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

La tradición e importancia de la actividad pesquera de la flota española y de nuestro comercio de productos de la pesca, con la existencia de regiones altamente dependientes de dichas actividades, han configurado un subsector económico de gran importancia en el conjunto de la economía nacional, que obliga al establecimiento de un marco legislativo enunciador de los principios generales orientadores del régimen jurídico del sector económico y productivo de la pesca.

Llei 1/1986 de Pesca marítima de Catalunya

Aquesta llei té per objecte regular la pesca, la cria i la recollida de marisc i l’aqüicultura, i ordenar adequadament el sector pesquer, amb la finalitat d’aconseguir l’explotació racional i la conservació dels recursos marins renovables.

LLEI 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes

Les disposicions d’aquesta llei es refereixen a l’àmbit d’actuació que correspon al departament competent en matèria de pesca i acció marítimes i s’apliquen en el marc dels principis de col·laboració i coordinació interadministratives i de respecte al repartiment competencial entre els diversos departaments de la Generalitat i entre les administracions i els organismes amb competències sobre la pesca i l’acció marítimes i l’Administració hidràulica.

Orden del 26 de febrero de 1999. Normas que regulan la pesca maritima de recreo

La presente Orden tiene por objeto regular el ejercicio de la pesca marítima de recreo a los efectos de la protección y la conservación de los recursos pesqueros.

Col·laboradors