Title Image

InfoPesca Març (2)

InfoPesca Març (2)

L’Associació Catalana per a una Pesca Responsable ha estat escollida juntament a la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques per a representar la pesca recreativa en el Consell català de Cogestió Marítima.

Que es el Consell Català de Cogestió Marítima?

El Consell Català de Cogestió Marítima va ser creat per la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, després de la modificació operada per la Llei 5/2017, de 28 de març, com a òrgan col·legiat de participació en els processos de decisió de l’Administració de la Generalitat en les polítiques marítimes, d’acord amb un model de governança del mar basat en la cogestió.

El Consell Català de Cogestió Marítima està adscrit al departament competent en matèria de polítiques de pesca i afers marítims.

El Decret 321/2021, de 20 de juliol, del Consell Català de Cogestió Marítima, determina la composició del Consell, el qual està integrat per l’Administració de la Generalitat, les entitats locals, els agents i les entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim, les entitats ambientalistes i de recerca, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives i les associacions municipalistes, i funciona en Ple, en Comissió Permanent i en quatre comissions sectorials: d’Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de Política Marítima Integrada, i de Recerca i Formació. Aquests son els membres relacionats amb la pesca:

Nomenar vocals del Ple del Consell Català de Cogestió Marítima les persones següents:

  • En representació del sector de la pesca professional, el senyor Antoni Abad i Mallol.
  • En representació del sector de l’aqüicultura, el senyor Álvaro Acero Vendrell.
  • En representació del sector de la pesca recreativa, el senyor Joan Ramon Vidal Riba (FECDAS) i el senyor David Juanola Regincós (ACPR), en vocalia compartida.

Cal explicar que en el Consell es nomenen persones i no institucions, el nostre vicepresident en David Juanola es l’escollit per a representar-nos.

 

Novetats legislatives en els rius de Catalunya amb el plom i les espècies marines que visiten els rius

En la recent resolució de les aigües continentals podem llegir dues novetats la primera es la prohibició d’utilitzar el plom, que en el mar també en sentirem a parlar aviat, ja que la Unió Europea esta pactant la data per a la retirada del plom en la pesca i la caça.

En segon terme les especies marines que entren temporalment en els rius es tindran que retornar vives a l’aigua.

L’Associació sempre ha estat d’acord en que la pesca sense mort ha de ser una de les opcions que practica el pescador recreatiu, però el que ens imposa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es clarament discriminatori, ja que no diu res respecte de la pesca d’espècies marines que la pesca professional fa amb palangres i xarxes dins dels rius.

No hi ha cap motivació de sostenibilitat, per tant el que es vol es simple i clarament discriminatori, el Departament faria bé de repensar la resolució per evitar que li anul·lin els tribunals com hem vist recentment.

 

DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

RESOLUCIÓ ACC/626/2022, de 7 de març, per la qual s’ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2022.

  1. Prohibició de l’ús del plom

D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 22/2009, de 3 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, i amb l’objectiu d’evitar els efectes nocius al medi natural derivats de la utilització de metalls contaminants, es prohibeix l’ús del plom per a la pràctica de la pesca a les aigües continentals de tot Catalunya

… i les espècies eurihalines llobarro (Dicentrarchus labrax), llissa vera (Chelon labrosus), llissa cap pla (Liza ramada), llissa petita (Liza saliens), llissa llobarrera (Mugil cephalus), llissa galta-roja (Liza aurata), joell (Atherina boyeri), rèmol de riu (Platichthys flesus), orada (Sparus aurata) i agulleta de riu (Syngnathus abaster) es pescaran en la modalitat sense mort.

 

Projecte Taurons

A principis de primavera es poden albirar els taurons pelegrins, nedant tranquil·lament a prop de la superfície empassant aigua tot filtrant plàncton per alimentar-se, son especialment grans però molt pacífics. Si teniu la sort de veure’n un recordeu de enviar-ho al projecte taurons.

El Projecte Taurons és un estudi dels taurons a la nostra costa que recull l’històric de captures, aparicions a la premsa i monitoratge de l’actualitat.

Les espècies d’interès son totes, no podem oblidat els taurons “plans” es a dir rajades, mantes, torpedo, milana, escurçana, etc.

Dades de captures:

pescasharks@gmail.com

o al whatsapp 617 62 68 69

Aparicions a la premsa de noticies relacionades amb taurons:

sharkmedios@gmail.com

 

Pesca recreativa, milers d’ulls al mar!

 


Descarregar en format PDF

Sense comentaris

Feu un comentari