Title Image

Alta de nou soci

Per donar-se d’alta com a soci omple el següent formulari. Els camps marcats amb “*” són obligatoris.

Dades personals


Data de naixement
Dades embarcació

Tens embarcació?

No

En cas afirmatiu, omple la següent informació sobre l'embarcació:


Necessites sol·licitar l'ANNEX III?

No

En cas afirmatiu, hauràs d'omplir el formulari de sol·licitud d'Annex III

Dades bancàries

Comentaris

Als efectes d’allò que estableix el Reglament UE 2016/679, que regula la protecció de dades de caràcter personal, l'Associació garanteix la confidencialitat de les dades personals dels seus associats i col·laboradors. Li comuniquem que les seves dades de caràcter personal formen part d'una base de dades gestionada sota la responsabilitat de l'Associació, amb l'única finalitat de gestionar el seu funcionament administratiu i complir els seus fins socials. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i supressió, limitació o portabilitat comunicant-ho per escrit i indicant les seves dades personals a ASSOCIACIÓ CATALANA PER A UNA PESCA RESPONSABLE Apartat de correus 376, 17080 GIRONA o mitjançant l'enviament de correu electrònic a info@acpr.cat

Condicions Generals i la Política de Privacitat

Col·laboradors